HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Наречие (Adverb)

Видове наречия и тяхното място в изречението

Наречията дават информация за глагола (1), но могат също да определят и отделно прилагателно (2) или друго наречие (3) като тогава функцията им е само на пояснения. Наречие се използва и преди past participle /минало причастие/ (4).
1. Tom drove carefully along the narrow road. /Том караше внимателно по тясната улица./
We didn't go out because it was raining heavily. /Не излязохме, защото валеше усилено./
2. It's a reasonably cheap restaurant and the food is exstremely good. /Това е сравнително евтин ресторант, а храната е извънредно добра./
3. Jane learns languages incredibly quickly.
/Джейн учи езици невероятно бързо./
4. The driver was seriously injured in the accident. /Шофьорът беше сериозно наранен при катастрофата./
When I returned home after 10 years, everything had completely changed. /Когато се върнах у дома след 10 години, всичко се беше променеило напълно./
Форма на наречията

1. Много наречия се образуват като към прилагателното се добави -ly:
slow-slowly /бавен-бавно/, serious-seriously /сериозен-сериозно/, quick-quickly /бърз-бързо/, heavy-heavily /усилен-усилено/, bad-badly /лош-лошо/.

Внимание! Не всички думи, които завършват на -ly са наречия. Някои прилагателни също завършват на -ly. Например: friendly, elderly, lively, lonely, silly, lovely.
2. Някои наречия съвпадат по форма с прилагателното: near /близък-близко/, early /ранен-рано/, fast /бърз-бързо/,
late /късен-късно/, pretty /хубав-доста/, hard /упорит-упорито/.

Внимание! Hardly има напълно различно
значение от hard:
-Hardly /almost not/
We hardly know each other. /Ние почти не се познаваме./
-Hardly ever /almost never/
He hardly ever go to the theatre. /Той почти никога не ходи на театър./
-Често използваме hardly с can/could:
I can hardly read it. /Трудно мога да разчета това./
-Hardly се използва още с any/anyone/anything/anywhere:
I've got hardly any money. /Почти нямам пари./
The examination results were very bad. Hardly anyone passed. /Резултатите от изпита бяха много лоши. Почти никой не мина./
3. Много от наречията по форма нямат нищо общо с прилагателните: very /много/, then /тогава/, too /също/, soon /скоро/, here /тук/, sometimes /понякога/, probably /вероятно/, obviously /очевидно/ и мн. др.
Видове наречия. Наречията могат да бъдат класифицирани в няколко основни групи:

1. Наречия за начин - отговарят на въпроса "Как?"
He spoke quietly. /Той говори тихо./
My daughter sings well. /Дъщеря ми пее добре./
2. Наречия за място - отговарят на въпроса "Къде?"
I'll be there at 4 P.M. /Ще бъда там в 4 часа след обяд./
I looked everywhere but I couldn't find my umbrella. /Погледнах навсякъде, но не можах да намеря чадъра си./
3. Наречия за честота - отговарят на въпроса "Колко често?"
Every morning we go jogging in the park. /Ние тичаме всяка сутрин в парка./
She often goes to the theatre. /Тя често ходи на театър./

Още наречия за честота: always (100%) /винаги/, usually /обикновено/, frequently /многократно/, often /често/, sometimes (50%) /понякога/, occasionally /от време на време, при случай/, rarely /рядко/, seldom /много рядко, спорадично/, hardly ever /почти никога/, never (0%) /никога/
4. Наречия за време - отговарят на въпроса "Кога?"
The plane is landing now. /Самолетът се приземява сега./
Finally the boy finished his homework and go out. /Накрая момчето завърши домашното си и излезе./

YET и STILL също са наречия за време. YET се поставя обикновено в края на изречението или след отрицателната частица NOT:
Have you finished your work yet? No, not yet. /Свърши ли си работата вече? Не, не още./

STILL обикновено се поставя преди глагола в изрече-
нието, но когато глаголът е to be - винаги след него:
Jane still works as a secretary. /Джейн все още работи като секретарка./
I am still here. /Все още съм тук./
5. Наречия за степен - дават информация за степента или интензивността на нещо:
It was too cold to swim. /Беше твърде студено за плуване./
They are completely exhausted from the trip. /Те са напълно изтощени от пътуването./
I am too tired to go to the party tonight. /Аз съм твърде уморена, за да отида на партито довечера/
Място на наречието в изречението

1. Начална позиция - пред подлога
Altogether it has been a pleasant day. /Общо взето беше приятен ден./
2. Средна позиция
a) след първия спомагателен глагол
He has certainly forgotten the meeting.
/Той несъмнено беше забравил за събранието./
b) след BE като главен глагол
He is probably in the park. /Той вероятно е в парка./
c) ако липсва спомагателен глагол и главният глагол не е BE-пред него
He sometimes missed lessons. /Тя понякога отсъствуваше от час./
3. Крайна позиция - в края на изречението
My cousin arrived yesterday.
/Братовчед ми пристигна вчера./
Забележка: Не се употребяват наречия между глагола и допълнението, когато има такова.
Позиции на различните видове наречия

Наречие
Позиция
Примери
ЗА НАЧИН
крайна
slowly, badly, hurriedly
ЗА МЯСТО
крайна
here, there, above
ЗА ВРЕМЕ
начална
крайна
крайна
finally, afterwards
tomorrow, last month, permanently, again
ЗА СТЕПЕН
средна
greatly, very, extremly
ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНА ЧЕСТОТА
средна
never, always, rarely, often
ЗА СВЪРЗВАНЕ
начална
next, first, so
ЗА ОТНОШЕНИЕ
начална
surely, actually, unfortunately
ЗА МНЕНИЕ/
ГЛЕДНА ТОЧКА
начална
honestly, surprisingly, seriously, personally
Има няколко наречия, които приличат на наречия изразяващи гледна точка и някои от тях в действителност са такива, но заемат различна позиция - след глагола to be и преди основния глагол: definitely, certainly, obviously, simply.
ЗА ПРОДЪЛЖИ-
ТЕЛНОСТ
средна
long, always
ЗА ВЕРОЯТНОСТ
средна
probably, doubtless
НАРЕЧИЯ, КОИТО СЕ УПОТРЕБЯВАТ И В ТРИТЕ ПОЗИЦИИ /с известна промяна в значението/
already, soon, sometimes, only, often, nextSite Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2021. Author and design M. Boyanova.