HomeLessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Cent, scent or sense


Grammar <<< Common Errors <<< Cent, scent or sense


1. cent - една стотна от долара и др. парични единици; цент, дребна монета; разг. петак, пукната пара
I have a few cents in my pocket. /Имам няколко цента в джоба си./

2. scent - 1. приятен мирис, аромат, (благо)ухание; 2. миризма, следа, диря (от животно)
These girls carry the scent of roses with them wherever they go. /Тези момичета носят със себе си аромата на розите, където и да отидат./

3. to scent(v) - 1. душа; подушвам (и с out); 2. прен. подушвам, усещам
Halfway through the match, the team could already scent victory. /По средата на мача отборът вече усещаше победата./

4. sense - 1. сетиво; ~ of smell/hearing/
touch
обоняние/слух/осезание; 2. чувство, усещане, усет; ~ of duty/humour/
responsibility
чувство за дълг/хумор/отговорност

We have the same sense of humour. /Ние имаме еднакво чувство за хумор./

5. to sense (v) - усещам, долавям, чувствувам; предчувствувам
I sensed his approach even though I could not see him. /Усещах неговото приближаване, въпреки че не можех да го видя./Site Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2015. Author and design M. Boyanova.