HomeLessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Степени за сравнение при прилагателните
Degrees of Comparison (Adjectives)

Формиране на сравнителна и превъзходна степен
при прилагателните

Степени за сравнение при прилагателните. Съществуват три степени за сравнение при прилагателните: Positive (положителна), Comparative (сравнителна) и Superlative (превъзходна):
1. The Positive Degree е самото прилагателно. При тази степен не се прави никакво сравнение, а само се говори за качеството на някакъв обект:

This book is interesting. /Тази книга е интересна./
Our teacher is a great person. /Нашият учител е страхотен човек./

Сравнение между два обекта можем да направим като използваме конструкцията за равенство as + Positive degree + as, в положителни, отрицателни и въпросителни изречения:

Her pronunciation is as good as yours. /Нейното произношение е добро колкото твоето./
He is not as clever as her. /Той не е толкова умен колкото нея./
Is French as difficult as English? /Френския толкова ли е труден колкото английския?/

Конструкцията so + Positive degree + as използваме само в отрицателни изречения (с нея можем да заменим as + Positive degree + as):

He is not so (as) clever as her. /Той не е толкова умен колкото нея./
I don't know so (as) many people as she does.
/Аз не познавам толкова много хора, колкото познава тя./

Сравнение между два обекта можем да направим с конструкцията за равенство as + Positive degree + as и наречия като twice, three times, half, one-third, almost и т. н., като наречието се поставя винаги преди първото as:

Bill is twice as intelligent as Jason. /Бил е два пъти по-интелигентен от Джейсън./
She is almost as tall as he is. /Тя е висока висока почти колкото него./
2. The Comparative Degree използваме, когато сравняваме два обекта един с друг, за да покажем тяхното неравенство по отношение на някакво качество:

She is stronger than me. /Тя е по-силна от мен/
Health is more important than money. /Здравето е по-важно от парите./
3. The Superlative Degree използваме, когато говорим за повече от два обекта, за да покажем, че един от тях превъзхожда всички останали от същият вид по отношение на някакво качество:

This is the oldest castle in Britain. /Това е най-старият замък във Великобритания./
He is the most dangerous criminal in the country. /Той е най-опасният престъпник в страната./

The Superlative Degree обикновено се предшествува от определителният член "the". Изключения са случаите когато:
- говорим за едно лице или предмет, сравнявайки го само със себе си
My cousin Nelly is happiest when she travels the world.
/Братовчедка ми Нели е най-щастлива, когато пътува по света./
- сме употребили притежателно прилагателно
Lina is my best friend. /Лина е моята най-добра приятелка./
- употребяваме most+adjective със значение very
The book you lent me was most interesting. /Книгата, която ми даде назаем беше много интересна./

Запомнете още, че след The Superlative употребяваме предлога in, когато говорим за места:
The smallest country in the world is Vatican City. /Най-малката държава в света е Ватикана./
Quebec is one of the oldest cities in Canada.
/Квебек е един от най-старите градове в Канада./
Greenland is the largest island in the world.
/Гренландия е най-големият остров в света./

Също: (the best) in the class, on the team, in the group, in the company и т. н.

Но: the happiest day of my life, the hottest day of the summer, the hardest question on the test

Забележете, че след The Superlative често използваме сегашно перфектно време (present perfect):

Paris is the most beautiful city I've ever been to. /Париж е най-красивият град, в който някога съм била./
It was the most boring film I've ever seen. /Това беше най-отегчителния филм, който някога съм гледал./
4. Формите за сравнение могат да изразяват също:
a) прилика
He is as proud as a peacock. /Той е надут като пуяк./
Lily's teeth are as sharp as a cat's. /Зъбите на Лили са остри като на котка./
b) оценка
It weighs as much as a ton. /Тежи цял тон./
He is no more than 1.60 m tall. /Той е висок не повече от 1.60 м./
You have been most helpful. (=very) /Бяхте изключително полезен. (Много ми помогнахте.)/
c) допълнително количество
You can have one/two/some/no more. /Можеш да си вземеш още едно/две/малко. Не можеш да си взимаш повече./

Формиране на сравнителна (the Comparative Degree) и превъзходна степен (the Superlative Degree)при прилагателните

Според броя на
сричките
The Positive
The Comparative +er
The Superlative +est
1-срични
big
fat
shy
bigger
fatter
shyer
biggest
fattest
shyest
2-срични
-когато думата завършва
на -y
sunny
funny
sunnier
funnier
sunniest
funniest
2-срични
-когато думата завършва
на -r
clever
tender
cleverer
tenderer
cleverest tenderest
2-срични
-когато думата завършва
на -l или -le
cruel
gentle
crueler
gentler
cruelest
gentlest
2-срични
-когато думата завършва на  -ow
narrow
narrower
narrowest
2-срични
когато ударението пада на втората сричка
polite
politer
politest
Някои 2-срични прилагателни образуват
The Comparative и The Superlative също както многосричните
famous
serious
modern
more famous
more modern
more serious
most famous
most modern
most serious
Всички прилагателни с 3 или повече срички
expensive
comfortable
more
expensive
more
comfortable
most
expensive
most
comfortable

Някои 2-срични прилагателни като cheerful, common, quite, pleasant и др. , могат да формират The Comparative и The Superlative, следвайки и двата модела. Но ако добавянето на -er и -est прави думата неблагозвучна използвайте more и most.

Правописни правила при степенуване на прилагателните:
 • Когато прилагателното окончава на нямо -e то отпада пред -er и -est при формиране на сравнителна и превъзходна степен
           nice-nicer-nicest
           large-larger-largest
 • Едносрични прилагателни, които окончават на съгласна предшествани от ударена гласна удвояват последната съгласна при формирането на сравнителна и превъзходна степен:
           slim-slimmer-slimmest
           hot-hotter-hottest

    Но: sweet-sweeter-sweetest
           small-smaller-smallest
 • Окончанието -y при двусричните прилагателни след съгласна се променя в -i:
           lucky-luckier-luckiest
           busy-busier-busiest
 • Някои прилагателни формират The Comparative и The Superlative с неправилна форма:
  The Positive
  The Comparative
  The Superlative
  Пояснения за употребата им
  good
  better
  best
  -
  bad
  worse
  worst
  -
  little
  less
  least
  -
  many
  more
  most
  с бр. съществ.
  much
  more
  most
  с небр. съществ.
  far
  farther
  farthest
  за разстояние
  far
  further
  furthest
  за разстояние, време или добавяне
  late
  later
  latest
  за време
  late
  latter
  last
  за ред
  old
  elder
  eldest
  за членовете на едно семейство (но не преди than)
  old
  older
  oldest
  -
  little
  less
  least
  -
  Примери:

  He is the best dentist I know. /Той е най-добрият зъболекар, когото познавам./
  We have more homework today than we had yesterday. /Днес имаме повече домашно отколкото имахме вчера./
  I bought more apples than I needed. /Купих повече ябълки отколкото имах нужда./
  If you need any further information, please contact our assistant. /Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля свържете се с нашия асистент./
  Saturn is the 2nd largest planet in our solar system and is the last planet we can see from Earth. /Сатурн е втората по големина планета в нашата слънчева система
  и последната планета, която можем да видим от Земята./

  My elder sister is afraid of mice. /По-голямата ми сестра се страхува от мишки./
  My brother is five years older than I am. /Брат ми е пет години по-голям от мен./
  This street has the least traffic. /Тази улица има най-малко улично движение./
  Прилагателни като dead, empty, unique, favorite и др. не формират The Comparative и The Superlative, тъй като имат абсолютно значение.


  Site Map | Advertising | About This Project
   
  © Copyright 2002 - 2021. Author and design M. Boyanova.