HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Verbs (Overview)

Глаголи

Глаголът е изменяема част на речта и означава действие (walk /ходя/, write /пиша/, run /тичам/, jump /скачам/) или състояние на лице или предмет (be /съм/, become /ставам/). Основната форма на глагола се нарича инфинитив (The Infinitive) и сама по себе си не дава информация кой и кога извършва действието (to run, to write, to jump, to dance, etc.).

Глаголите в английския език притежават следните граматични категории:
a) лице (First /първо/, Second /второ/, Third /трето/);
b) число (Singular /единствено число/, Plural /множествено число/);
c) време: Present Tense /сегашно време/, Past Tense
/минало време/, Future Tense /бъдеще време/ и т. н. (вж. прилож.);

Present Tense of the Verb To Be
(сегашно време на глагола съм)
Singular (ед. ч.)
Plural (мн. ч.)
1. I am (аз съм)1. We are (ние сме)
2. You are (ти си)2. You are (вие сте)
3. He/She/It is (той/тя/то е)3. They are (те са)

Past Tense of the Verb To Be
(минало време на глагола съм)
Singular (ед. ч.)
Plural (мн. ч.)
1. I was (аз бях)1. We were (ние бяхме)
2. You were (ти беше)2. You were (вие бяхте)
3. He/She/It was (той/тя/то беше)3. They were (те бяха)

Future Tense of the Verb To Be
(бъдеще време на глагола съм)
Singular (ед. ч.)
Plural (мн. ч.)
1. I shall/will be (аз ще съм)1. We shall/will be (ние ще сме)
2. You will be (ти ще си)2. You will be (вие ще сте)
3. He/She/It will be (той/тя/то ще е)3. They will be (те ще са)

d) залог:
- Active Voice /деятелен залог/ - когато глаголното лице е вършител на действието (I see you /аз те видях/, you see me /ти ме видя/);
- Passive Voice /страдателен залог/ - когато глаголното лице е обект на действието (I am seen /видян съм/, she is seen /видяна е/);
e) наклонение:
- Indicative Mood /изявително наклонение/, описващо действия в реалния живот (she lived /тя живееше/, we will become /ние ще станем/, I have eaten /аз съм ял/);
- Subjunctive Mood /подчинително наклонение/, изразява действието не като реален факт, а като хипоте-
тична ситуация - като нещо въображаемо, желано, предполагано или условно:
I wish the meeting was/were over. /Бих искал събранието да е свършило./
- Imperative Mood /повелително наклонение/ е заповедната форма на глагола (Don't go there! /Не отивай там!/, Come here! /Ела тук!/).
2. В зависимост от формите им в Past Simple минало време/ и Past Participle /минало причастие/, глаголите в англ. език са:
a) Regular /правилни/ - clean /чистя/, improve
/подобрявам/, carry /нося, пренасям/ и т. н. Те образуват past simple/past partisiple като към инфинитива прибавим -ed (cleaned, improved, carried);
b) Irregular /неправилни/
- глаголи, които имат една и съща форма в Infinitive, Past Simple, Past Participle. Такива са hit/hit/hit /удрям/; let/let/let /оставям, позволявам/; set/set/set /поставям, слагам/ и др.
- глаголи, чиито форми съвпадат в Past Simple и Past Participle, но се различават от инфинитива. Такива са tell/told/told /казвам/, build/built/built /строя, построявам/, feed/fed/fed /храня/, find/found/found
/намирам/ и др.
- глаголи, чийто форми съвпадат в Infinitive и Past Participle, но се различават от Past Simple. Такива са глаголите become/became/become /ставам/, come/came/come /идвам/, run/ran/run /тичам/.
- глаголи, които имат различни форми в Infinitive, Past Simple и Past Participle. Такива са глаголите break/broke/broken /чупя, счупвам/, speak/spoke/spoken /говоря/, steal/stole/stolen /крада, открадвам/, shrink/shrank/srunk /свивам се/ и др.

Някои глаголи могат да бъдат и правилни, и неправилни:

Infinitive
Past Simple/
Past Participle Irregular
Past Simple/
Past Participle Regular
burn
горя, изгарям
burnt/burnt
burned/burned
dream
сънувам; мечтая
dreamt/dreamt
dreamed/dreamed
lean
облягам се, опирам се
leant/leant
leaned/leaned
learn
уча, научавам
learnt/learnt
learned/learned
smell
мириша, помирисвам
smelt/smelt
smelled/smelled
spell
изричам, пиша дума буква по буква
spelt/spelt
spelled/spelled
spill
разливам, разсипвам
spilt/spilt
spilled/spilled
spoil
развалям
spoilt/spoilt
spoiled/spoiled
3. Глаголи, които се изпозват пред други, главни глаголи, за да формират глаголна фраза се наричат спомагателни и модални глаголи (Auxiliary Verbs and Modal Verbs).

Спомагателни са глаголите be /съм/, have /имам/, do /правя, върша/ (те се използват още и като главни).

Модални са глаголите will, would, can, could, may, might, shall, should, must. Запомнете, че модалните глаголи нямат инфинитив, т. е. пред формата им никога не се употребява to, нямат причастие и в 3 л. ед. ч. не взимат окончание -s.

Will, would, shall, should се използват и като спомагателни за образуване на бъдеще време и бъдеще в миналото.
4. Възвратни глаголи /Reflexive Verbs/ са тези, чието действие е насочено обратно към вършителя на действието (I wash myself /мия се/).
5. Безлични глаголи (Impersonal Verbs) са тези, които се употребяват единствено в 3л. (it rains /вали дъжд/, it snows /вали сняг/, it is possible /възможно е/) и др.
6. Преходни глаголи (Transitive Verbs ) са тези, които се употребяват с допълнение (например във фразата I see you
/виждам те/, you е допълнението).
7. Непреходните глаголи (Intransitive Verbs) се употребяват без допълнение (например не можем да кажем I go you, защото глаголът to go е непреходен).
8. Неличните глаголни форми (Non-Finite Verbal Forms) са три:
a) инфинитивът (The Infinitive) е неизменяемата форма на глагола, която представя основното действие във възможно най-чист вид, без индикация за време, лице и число напр.:
To err is human. /Човешко е да се греши./
Инфинитивът се употребява много широко в съвременния англ. език най-вече в ролята на:
- подлог
To write clearly is essential. /Да се пише четливо е съществено./ (подлог)
To see you is a real pleasure. /Да ви виждам е истинско удоволствие./ (подлог)
По-често обаче при такива случаи инфинитивът се въвежда с IT:
It is essential to write clear.
It is a real pleasure to see you.
- допълнение
I decided to help him. /Реших да му помогна./ (допълн.)
He could not learn to read. /Той не можа да се научи да чете./ (допълн.)
- определение
Will you give me something to eat/drink? /Ще ми дадеш ли нещо за ядене/пиене?/ (опред.);
b) герундият (The Gerund), който съвпада със сегашното причастие (Present Participle). Основната разлика в значението на двете форми е, че герундият назовава факт, докато причастието изразява действие, извършващо се или извършено. В изречението герундият изпълнява функция на същ. име:
Swimming is an excellent exercise. /Плуването е чудесно физическо упражнение./
Smoking is bad for you. /Пушенето е вредно./
Lily enjoys driving. /Лили обича да шофира./
c) причастието (The Participle), което може да изпълнява функция на глагол, прилагателно и наречие. Като глаголна форма причастието има време - Present Participle /сегашно причастие/ (walking, singing, talking) и Past Participle /минало причастие/ (walked, sung, talked).

Важно: Запомнете, че неличните глаголни форми нямат лице, число и наклонение.
Приложение:

Tenses in the Active Voice /Глаголни времена в деятелен залог/
  • The Simple Tenses /Прости времена/

Auxiliary (Helping) Verbs /Спомагателни глаголи/

List of Irregular Verbs /Списък на неправилните глаголи/

Таблица №1: Спрежение на глагола в сегашно и минало време (деятелен залог)
Таблица №2: Спрежение на глагола в бъдеще време и бъдеще време в миналото (деятелен залог)
Таблица №3: Спрежение на глагола в сегашно и минало време (страдателен залог)
Таблица №4: Спрежение на глагола в бъдеще време и бъдеще време в миналото (страдателен залог)

Забележка: Секцията "Verbs" предстои да бъде разработена подробно.
Site Map | Advertising | Privacy Policy | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2021. Author and design M. Boyanova.