HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Прилагателно име (Adjective)

Функция на прилагателното име. Видове прилагателни. Особености на словореда при прилагателните

Основниата функция на прилагателното е да даде информация за съществителното или местоимението в изречението.
1. Съществуват няколко вида прилагателни: за мнение, за размер, за тежест, за цвят, за произход и т. н. Когато едновременно са употребени няколко прилагателни от различен вид, те най-често се подреждат в следния ред:
a) прилагателни за мнение: nice /хубав/, beautiful /красив/, delicious /вкусен/, silly /глупав/, horrible /ужасен/, difficult /труден/
b) прилагателни за размер: large /голям, обширен/, small /малък/, enormous /огромен, грамаден/, little /малък, дребен/
c) прилагателни за тежест: heavy /тежък/, light /лек/, 7-kilogram /7-килограмов/, 3-ton /3-тонен/
d) прилагателни за температура: hot /горещ/, cold /студен/, warm /топъл/, cool /хладен/
e) прилагателни за влажност: wet /мокър/, dry /сух/, humid /влажен (за климат)/, moist /влажен, дъждовен/
f) прилагателни за възраст: ancient /древен, античен/, new /нов/, young /млад/, old /стар/, six-month-old /шестмесечен/, tree-year-old /тригодишин/

Забележка: Прилагателните нямат множествено число. Поради това, когато те са съставени от число и съществително, съществителното свързано с това число е в единствено число:
My boyfriend has three-year-old car. /Приятелят ми има 3-годишна кола./ (three и old - прилагателни; year-съществително)
She is 22-year-old student. /Тя е 22-годишна студентка./
g) прилагателни за форма: square /квадратен, правоъгълен/, round /кръгъл/, flat /плосък, равен/, rectangular /правоъгълен/
h) прилагателни за цвят: blue /син/, green /зелен/, red /червен/, orange /оранжев/, yellow /жълт/, pink /розов/, white /бял/. Две прилагателни за цвят свързваме с "and":
She was wearing a long, blue and yellow dress. /Тя носеше дълга, синьо-жълта рокля./
i) прилагателни за произход: French /френски/, lunar /лунен/, Victorian /викториански/, Greek /гръцки/, Spanish /испански/, eastern /източен/
j) прилагателни, които показват от какъв материал е изработен даден предмет: wooden /дървен/, leather /кожен/, metal /метален/, cotton /памучен/, plastic /пластмасов/
k) прилагателно за предназначение, което описва за какво служи даден предмет: sleeping-bag /спален чувал/, roasting-jack /въртящ се шиш за печене на месо/
Примери:
Frank is an intelligent, young man. /Франк е интелигентен, млад мъж./
We had delicious, hot soup for dinner. /За вечеря имахме вкусна, гореща супа./
Yesterday I bought black, Italian, weather shoes.
/Вчера си купих черни, италиански, кожени обувки./
I want to buy an antique, round, Chinese, wooden table.
/Искам да купя една антична, кръгла, китайска, дървена маса./
2. Друга група прилагателни са така неречените defining adjectives, които не описват пряко обекта, но помагат за неговото дефиниране. Такива са:

a) думи, които де факто са съществителни, но в определени фиксирани изрази изпълняват функцията на прилагателни:
a birthday party /парти за рожден ден/
a telephone directory /телефонен указател/

b) думи, които показват принципа на функциониране на даден обект:
an electric light /електрическа крушка/
a steam iron /парна ютия/

c) думи, които изразяват време и местоположение:
a July morning/юлско утро/
a five-hour flight /петчасов полет/
the winter term /зимният семестър/
the kitchen door /кухненската врата/
3. Понякога една цяла фраза (a, b) или едно просто изречение, като част от сложно съставно изречение (c, d), също могат да изпълняват ролята на прилагателно:

a) The desk near the window is made of oak. /Бюрото до прозореца е направено от дъб./
b) The pencil on the table is mine. /Моливът върху масата е мой./
c) The painting, which/that hangs on the wall, is very expensive.
/Картината окачена на стената е много скъпа./
d) My brother is the person who/that taught me how to swim. /Брат ми е човекът, който ме научи да плувам./
4. Сегашното и миналото причастие на глаголите също могат да изпълняват ролята на прилагателни:

a) сегашно причастие (Present participle) използвано като прилагателно изразява действие, което се извършва от описвания обект:
the sitting woman /седящата жена/
the reading boy /четящото момче/
the barking dog /лаещото куче/
the falling star /падащата звезда/

b) миналото причастие (Past participle) използвано като прилагателно изразява действие, което е извършено върху описвания обект:
the painted fence /боядисаната ограда/
the broken window /счупеният прозорец/
the scattered leaves /разпилените листа/
5. Най-накрая трябва да споменем и така наречените determiners /определители/ в англ. език, които също се отнасят към групата на прилагателните. Обикновено те предхождат всички останали прилагателни, а при едновременна употреба на няколко от тях, най-често се подреждат в следния ред:
a) determiners all, both, half
b) articles (a, the)
c) possessive adjectives (my, your...)
d) demonstrative adjectives (this, that, these, those)
e) determiners another, any, each, either, enough, every, neither, no, some, what, which
f) quantifiers (some, any, few, several, many...)
g) cardinal (one, two, three...) and ordinal (first, second, third...) numbers
h) determiners fewer, fewest, least, less, more, most
Място на прилагателното в изречението.

1. Обичайното място на прилагателното е преди съществителното, което определя:
white swans /бели лебеди/
heavy rain /силен дъжд/
French wine/френско вино/

Но можем да кажем също и:
The swans are white. /Лебедите са бели./
The rain is heavy. /Дъждът е силен./
The wine is French. /Виното е френско./
2. В някои изрази прилагателното може да се намира и след съществителното:
 • The President elect /избраният президент/

 • a court martial /военен съд/

 • people involved/concerned
  /включените/заинтересованите хора/

 • people present /присъстващите хора/


 • Внимание: когато тези прилагателни са поставени преди съществителното тяхното значение се променя:
 • an involved discussion /задълбочена дискусия/
 • concerned parents /загрижени родители/
 • the present situation /сегашната ситуация/
 • 4. Запомнете че ELDER, ELDEST, LITLE се използват пред съществително, но не и след глагол-тогава се използват OLD, OLDER и SMALL:
  My elder daughter is a dentist. /Голямата ми дъщеря е зъболекарка./
  She is two years older than her brother. /Тя е две години по-голяма от брат си./
  5. NEXT, LAST, FIRST употребени едновременно с числително, обикновено предшестват числителното:
  my first two years at the University /първите ми две години в Университета/
  his last two articles /последните му две статии/
  6. Понякога прилагателното може да се намира след глагола. Съществуват една група глаголи наречени linking verbs /свързващи глаголи/, след които се употребява прилагателно име. Тези глаголи свързват съществителното или местоимението с прилагателното, което ги определя. В тази група влизат глаголите be, get, become, grow, feel, smell, taste, sound, seem, look, turn:

  Be careful! /Бъди внимателен!/
  That new film doesn't sound very interesting. /Този нов филм не звучи много интересно./
  I'm getting hungry. /Огладнявам./
  The weather is growing cold. /Времето застудява./
  The soup smelled good. /Супата ухаеше хубаво./
  Do you feel tired? /Чувстваш ли се уморен?/
  Because she had to wait, she became impatient. /Тъй като трябваше да чака тя стана нетърпелива./

  Забележете, че след свързващ глагол или след глагол, който има връзка със сетивата употребяваме good, а не well. Но когато говорим за физическото състояние употребяваме well:
  How are you? I am well, thank you. /Как си? Добре съм, благодаря/
  Site Map
  | Advertising | Privacy Policy | About This Project
   
  © Copyright 2002 - 2024. Author and design M. Boyanova.