HomeLessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Affect or Effect


Grammar <<< Common Errors <<< Affect or Effect

  1. affect (v) /ударението пада на последната сричка a - FFECT/ - засягам, въздействувам, влиая (физически или емоционално);
Adverse criticism of the book didn't affect the author.
/Неблагоприятната критика за книгата не засегна автора./

  2. affect (n) /когато ударението пада на първата сричка AFF-ect/ - чувство или емоция ясно изразени чрез израза на лицето или езика на тялото;
When left our home he was in affect.
/Когато напусна дома ни той беше в афект./

  3. effect (n) - резултат, последица, следствие; въздействие;
The years of hard work as a miner had a bad effect on his health. /Годините на тежка работа като миньор, се отразиха зле на здравето му./

  4. effect (v) - причинявам, предизвиквам; постигам, извършвам;
This plan will surely effect significant improvements in our productivity.
/Този план със сигурност ще предизвика значителни подобрения в нашата производителност./

Site Map | Advertising | Privacy Policy | About This Project

© Copyright 2002 - 2021. Author and design M. Boyanova.