HomeLessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Неопределителен и определителен член ( A/An/The Article)

Основни правила при членуването

Неопределителният член A/AN се използва само с броими съществителни в ед. ч.

1. Когато споменаваме нещо за първи път:
For lunch I had a sandwich and an apple.
/За обяд имах сандвич и ябълка./
2. Когато говорим за представител на група или категория се употребява с:
a) имена на професии
John is a doctor. /Джон е лекар./
b) националности и религии
Bill is an Englishman. /Бил е англичанин./
Ann is a Catholic. /Ан е католичка./
c) музикални инструменти
Kate was playing a violin when her schoolmate arrived.
/Кейт свиреше на цигулка, когато нейната съученичка пристигна./
(НО когато се говори общо използваме the: She plays the violin.) /Тя свири на цигулка./
3. Употребява се със съществителни в ед. ч., след думите "what" и "such":
What a shame! /Какъв срам!/
She's such a beautiful girl. /Тя е такова красиво момиче./
4. Често се използва, за да кажем какво представлява някой или нещо:
This is a realy beautiful house. /Това наистина е красива къща./
5. Употребява се и със значение "един" (a) и "някакъв" (без значение какъв) (b), отнасящо се за отделен предмет или лице:
a) The burglar took a diamond ring and a valuable painting. /Крадецът взе един диамантен пръстен и една ценна картина./
b) There was a man talking to a woman in front of my house. /Някакъв мъж говореше с някаква жена пред къщата ми./

НО използваме "one", за да наблегнем на нещо или да подчертаем разликата:

I don't know one person who likes eating dog meat. /Не познавам нито един човек, които да обича да яде кучешка храна./
We've got six computers but only one printer. /Ние имаме четири компютъра, но само един принтер./

Забележете още, че казваме: a hundred, a thousand, a million.
A или AN

1. Използвайте неопределителния член A преди думи, които започват със съгласен звук:
a doctor, a teenager, a bicycle, a book, a table, a pen, a European, a university, a useful idea, a one-way street

Запомнете: важен е първият звук на думата, а не първата буква.
2. Използвайте неопределителния член AN преди думи, които започват с гласен звук:
an Englishman, an interesting subject, an elephant, an architect, an apple, an alphabet, an umbrella, an egg
3. Когато следващата дума започва с буквата H:
a) използвайте A когато H се произнася - a hotel, a house, a hospital, a holiday, a hot meal, a huge piece
b) и AN, когато H е тихо - an heir, an hour-long lecture, an honest answer, an honour, an honourable, an heirloom
Определителен член (THE) се използва:

1. За неща/лица, които вече са били споменати:
I saw a film last night. The film was about aliens.
/Снощи гледах филм. Филмът беше за извънземните./
Mary has a cat. The cat is black. /Мери има котка. Котката е черна./
2. Когато и говорещия и събеседника знаят за какво става дума, дори когато то не е било споменато преди:
Where's the bathroom? It's on the first floor.
/Къде е банята? На първият етаж./
3. В изречения и изрази, когато идентифицираме определено лице или предмет:
The man who wrote this book is famous. /Човекът написал тази книга е прочут./
Which car is yours? The red one. /Коя е твоята кола? Червената./
4. Когато се отнася до обекти, които са единствени по рода си:
the moon, the ground, the sky, the sun, the world

Но казваме:
There are millions of stars in space. /В космосът има милиони звезди./ (space in the universe)

He tried to park his car but the space wasn't big enough. /Той опита да паркира колата си , но мястото не беше достатъчно голямо./ (space=place)

И още казваме:
I live near the sea. /Живея близо до морето./
My father is a seaman. He spends most of his life at sea. /Баща ми е моряк. Той прекарва голяма част от живота си по море./
(go to sea/be at sea, когато значението е go/be on voyage)
5. Преди превъзходна степен на прилагателните и редни числителни:
the highest building, the first page, the last chapter.
6. В изрази свързани с природата:
The rain stopped and the sun shone again.
I hate the wind. /Мразя вятъра./

А също и в изразите:
The giraffe is the tallest of all animal. /Жирафът е най-високото от всички животни./
The rose is my favorite flower.
/Розата е любимото ми цвете./ (Но: Roses are my favorite flowers. Розите са любимите ми цветя.)

the giraffe, the rose
в случая са обобщаващи понятия
7. С изрази за време:
in the morning, in the evening, in the day time (Но: at night)
8. С приалгателни, когато става въпрос за група:
the rich, the poor, the young, the old etc.
9. Когато говорим за някакъв вид превозно средство или изобретение:
The bicycle is an exellent means of transport. /Велосипедът е отлично средство за транспорт./
When was the telephone invented?
/Кога е изобретен телефонът?/
10. С думи за националност (прилагателни) в смисъл "хората на тази страна":
a) the English, the French, the Swiss, the Spanish, the Dutch, the Welsh, the Irish, the British
b) думи за националност окончаващи на -ese:
the Japanese, the Chinese, the Vietnamese etc.

Но: с някои други националности трябва да се използва мн. ч. на съществителното: (the) Russians, (the) Italians, (the) Arabs, (the) Scots etc.
11. С декади:
she grew up in the seventies /тя израстна в седемдесетте/
12. С географски понятия:
a) канали, реки, морета и океани
the Panama Canal, the Nile, the Red Sea, the Pacific
b)островни групи
the Bahamas, the Canary Islands
c) планински вериги и върхове (върховете може и да не се членуват)
the Andes, the Alps, the Everest
d) региони
the Middle East, the Far East, the south of Spain

Но: southern Spain, northern England
13. С имена на държави
a) когато името съдържа нарицателно съществително като "република, съюз, щат, кралство"
the People's Republic of China, the USA
b) от останалите имена на държави:
the Netherlands, the Sudan, the Ukraine, the Congo
14. С имена на хотели, ресторанти, пъбове:
the Sheraton, the Hilton
15. С имена на театри, кина, музеи, галерии:
the Bolshoi, the Odeon, the Louvre, the Tate Gallery
16. С имена на места, сгради и др., в които участва of
the Bank of England                the Great Wall of China
the Tower of London               the Houses of Parliament
17. С имена на вестници:
the Times, the Washington Post, the Daily Telegraph
18. Със собствени фамилни имена за означаване на цяло семейство:
the Browns, the Johnsons, the Carters
Определителен член не се употребява:

1. Когато говорим общо по някакъв въпрос:
Crime is a problem in most big cities.
/Престъпността е проблем в повечето големи градове./
I prefer jazz music to pop music. /Предпочитам джазовата музика пред поп музиката./
My favorite subject at school was philosophy.
/Любимият ми предмет в училище беше философията./
Do you like Chineese food?
/Обичаш ли китайската храна?/

Забележете, че казваме: most cities, most people etc., /НЕ "the most cities, the most people"/
2. С неброими съществителни:
Rice is the main food in Asia. /Оризът е основната храна в Азия./
Milk is often added to tea in England. /Млякото често се добавя към чая в Англия./
3. Когато говорим за хранене
What did you have for breakfast?
/Какво имахте за закуска?/
John invited me to (or for) dinner.
/Джон ме покани на вечеря./

Но казваме: We had a meal in a restaurant.
/Ядохме в ресторант./
That was a very nice lunch.
/Беше много хубав обяд./
4. Със звания и имена:
Prince Charles is Queen Elizabeth's son. /Принц Чарлс е син на кралица Елизабет./
President Kennedy was assassinated in Dallas. /Президентът Кенеди беше застрелян в Далас./

(Но казваме: the Queen of England /Кралицата на Англия/, the Pope /Папата/
5. С имена на отделни планини, езера и острови:
Lake Vicktoria, Long Island
6. С повечето имена на градове, улици, гари, летища, площади:
My sister lives in Milano. /Сестра ми живее в Милано./
They're flying from Orly airport.
/Те излитат от летище Орли./
Can you direct me to Victor Yugo Street?
/Може ли да ме упътите към улица Виктор Юго?/

Но: the Hague /Хага/
7. С названия като:
Canterbury Cathedral, Edinburg Castle, Hide Park, Buckingam Palace, Cambridge University
(Обърнете внимание, че първата част в словосъчетанието е име на човек или място.)


Но: the White House, the Royal Palace
8. С имена на банки, хотели, ресторанти, магазини и др., когато те носят името на човека, който ги е основал:
Maxim's, Macdonalds, Harrods, Lloyds Bank
9. С имена на църкви и катедрали, обикновено носещи име на някой светец (St=saint):
St. John's Church, St. Paul's Cathedral
10. Със следните изрази:
 • by train
 • by air
 • by car
 • on foot
 • on holiday
 • on air (in broadcasting)
 • to/at school
 • to/at work
 • to/at University
 • to/in/at church
 • to/in prison
 • to/in bed
 • to/in hospital


 • Например:
  My husband had an accident and had to go to hospital.
  /Съпругът ми претърпя злополука и трябваше да отиде в болницата./ (като пациент)
  Roger's brother is in prison for robbery.
  /Братът на Роджър е в затвора за грабеж./ (той е затворник)

  Но казваме:
  The workman went to the church to repair the roof.
  /Работникът отиде в църквата да поправи покрива./
  (а не за да присъства на службата)

  Roger went to the prison to visit his brother. /Роджър отиде в затвора да посети брат си./ (Роджър отива в затвора като посетител, а не като затворник)

  When my grandmother was ill, we all went to the hospital to visit her. /Когато баба ми беше болна ние всички отидохме в болницата да я видим./ (отидохме в болницата, но не като пациенти, а като посетители)
  11. С изразите:
  Go home/come home/be at home/stay at home/get home/arrive home
  Site Map
  | Advertising | Privacy Policy | About This Project
   
  © Copyright 2002 - 2024. Author and design M. Boyanova.