HomeLessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Степени за сравнение при наречията
Degrees of Comparison (Adverbs)

Формиране на сравнителна и превъзходна степен
при наречията

Степени за сравнение при наречията. Подобно на прилагателните някои наречия също имат три степени за сравнение: Positive (положителна),Comparative (сравнителна) и Superlative (превъзходна)

The Positive degree е самото наречие. Ако думата е едносрична формирането става също както при прилагателните:
The Positive
The Comparative
+er
The Superlative
+est
soon
hard
near
fast
high
sooner
harder
nearer
faster
higher
soonest
hardest
nearest
fastest
highest
She studies harder than her classmates. /Тя учи по-усърдно
от съучениците си./

The wild boar came nearer than the hunter had expected.
/Глиганът дойде по-близо отколкото ловецът беше очаквал./
Dan is the fastest runner on the team. /Дан е най-бързият бегач в отбора./
Eagles fly the highest of all the birds which live in the mountains. /От всички птици, които живеят в планините, орлите летят най-високо./

Наречията с повече от една сричка, както и тези, които окончават на -ly, обикновено формират The Comparative с "more", а The Superlative с "most". (Изключение: early-earlier-earliest)

The Positive
The Comparative
The Superlative
seldom
slowly
gracefully
seriously
carefully
more seldom
more slowly
more gracefully
more seriously
more carefully
most seldom
most slowly
most gracefully
most seriously
most carefully
Подобно на някои прилагателни, някои наречия също формират The Comparative и The Superlative с неправилна форма:
The Positive
The Comparative
The Superlative
far
fast
little
well
badly
much
late
farther/further
faster
less
better
worse
more
later
farthest/furthest
fastest
least
best
worst
most
latest/last
Venus is farther/further from the Sun than Mercury. /Венера е по-далече от Слънцето от Меркурий./
Captain Cook sailed the farthest/furthest south off all others.
/Капитан Кук плавайки стигна най-далече на юг от всички останали./
Nowadays science goes further than fantasy. /В наши дни науката отива по-далече от фантазията./
Your accent is the worst in the class. /Твоят акцент е най-лошия в класа./
This book costs less than five dollars. /Тази книга струва по-малко от пет долара./
My boyfriend swims better than me. /Приятелят ми плува по-добре от мен./

Много наречия, като sometimes, never, here, there, now, then, first, again, yesterday, daily и т. н. не формират The Comparative и The Superlative.

Site Map
| Advertising | Privacy Policy | About This Project

© Copyright 2002 - 2024. Author and design M. Boyanova. .