HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Съществително име в английският език (Noun)

Класификация на съществителните. Някои особености при образуването на множествено число на съществителните

Определение за съществително име. Класификация на съществителните.

Съществително е всяко нещо (лице, животно, предмет, място, идея и т.н.), което може да се назове с име. Най-общо съществителните са две групи:
a) съществителни собствени (Proper Nouns)
-имена на лица, фамилии, титла и име употребени заедно - Sarah, John, Churchill, Professor Dolittle, Detective Colombo, President Bush, the Queen of England
-имена на организации и компании - the Red Cross, McDonalds, Ford, Sony, Warner Brothers
-имена на населени места, сгради, улици и др. - London, Oxford Street, Central Avenue, Hyde Park
-заглавия на книги, филми, произведения на изкуството и др. - War & Peace, Titanic, David
-географски имена - England, Asia, Florida, the Atlantic, the Themes, the Himalayas, Lake Victoria
-имената на сезоните, месеците и дните - Spring, Autumn, November, Wednesday, Sunday
-празниците - Christmas, Easter, Thanksgiving Day
-прилагателни произхождащи от собствени имена - French music, German literature, Chinese food
-националности - a Bulgarian, an Australian, a Dane, a Hungarian, a Dutchman/Dutchwoman, a Chinese, a Russian, a Swiss, an Englishman/Englishwoman, a Swede, a Peruvian, a Thai, a Morroccan, an Iraqi, an Israeli, a Finn, a Czech
b) съществителни нарицателни (Common Nouns), които от своя страна се разделят на броими (Countable) и неброими (Uncountable). Към броимите съществителни се отнасят обекти, представляващи отделни единици. Само броимите съществителни образуват форма за множествено число.

В английският език мъжки и женски род имат само лицата. Нарицателните съществителни нямат род - те всички са NEUTER /неутрални, среден род/ и се заместват с личното местоимение IT /то/. Съответната притежателна форма е ITS.
Образуване на множествено число при броимите съществителни.
Правило: Основното правило е, че се прибавя окончание -s или -es, към формата за единствено число:
boat-boats /лодка-лодки/, drink-drinks /напитка-напитки/,
book-books /книга-книги/, ball-balls /топка-топки/
Съгласно правилото
tomato-tomatoes, /домат-домати/, photo-photos
/снимка-снимки/, hero-heroes
/герой-герои/, kangaroo-kangaroos /кенгуру-кенгура/ piano-pianos /пиано-пиана/, veto-vetoes /вето-вета/
Съществителни, завършващи на -o взимат окончание -s, или -es
mosquito-mosquitos/mosquitoes
/комар-комари/, tornado-tornadoes/tornadoes /торнадо-торнада/,halo-halos/haloes
/ореол-ореоли/, zero-zeros/
zeroes /нула-нули/
Някои съществителни, завършващи на -o могат да взимат окончание както -s, така и -es
city-cities /град-градове/, body-bodies /тяло-тела/,
spy-spies /шпионин-шпиони/, boy-boys /момче-момчета/
poppy-poppies /мак-макове/, bay-bays /залив-заливи/
Когато съществителното завършва на -y след съгласна, преди окончанието -s, -y се трансформира в -ie
leaf-leaves /лист-листа/, half-halves /половина-половини/, knife-knives /нож-ножове/, loaf-loaves /самун-самуни/
elf-elves /елф-елфи/, thief-thieves /крадец-крадци/
Когато съществителното завършва на -f/-fe в мн. ч. това окончание се трансформира в -ie
dish-dishes /чиния-чинии/, garage-garages /гараж-гаражи/, kiss-kisses /целувка-целувки/, fox-foxes /лисица-лисици/, edge-edges /ръб-ръбове/, prize-prizes /награда-награди/, patch-patches
/кръпка-кръпки/
Когато формата за ед. ч. завършва на -s, -ze, -ge, -sh, -ch, -x, окончанието за мн. ч. е -es. Ако в ед. ч. формата се пише с -e на края, оконча-
нието за мн. ч. е само -s
Неправилни форми за мн. ч.
1.Съществителните man-men /мъж-мъже/, woman-women
/жена-жени/, child-children /дете-деца/, tooth-teeth /зъб-зъби/, mouse-mice /мишка-мишки/, goose-geese /гъска-гъски/, foot-feet /крак(ходило)- крака/ имат неправилна форма за мн. ч.
2.Същесвителните с чужд произход, предимно латински или гръцки, окончаващи на:
a) -a променят окончанието на -ae в мн.ч.
alga-algae, /водорасло-водорасли/ larva-larvae /ларва-ларви/, formula-formulae/formulas /формула-формули/
b) -us променят окончанието на -i
cactus-cacti /кактус-кактуси/, focus-foci /фокус-фокуси/, octopus-octopi/octopuses /октопод-октоподи/, syllabus-syllabi/syllabuses /конспект-конспекти/
Но: genus-genera /род-родове (биол.)/
c) -um променят окончанието на -a
bacterium-bacteria /бактерия-бактерии/, stratum-strata
/пласт-пластове/, memorandum-memoranda/memorandums
/меморандум-меморандуми/, symposium-symposia/symposiums /симпозиум-симпозиуми/
d) -is променят окончанието на -es:
analysis-analyses /анализ-анализи/, diagnosis-diagnoses
/диагноза-диагнози/, oasis-oases /оазис-оазиси/, crisis-crises
/криза-кризи/
e) -on променят окончанието на -a:
phenomenon-phenomena /феномен-феномени/, criterion-criteria /критерий-критерии/
f) -ex, -ix променят окончанието на -ices или добавят -es:
matrix-matrices/matrixes /матрица-матрици/
index-indices/indexes /индекс-индекси/
apex-apices/apexes /връх-върхове (геом.)/
g) съществителни с итал. произход, отнасящи се до музиката променят окончанието от -o на -i
virtuoso-virtuosi /виртуоз-виртуози/, concerto-concerti
/концерт-концерти/
Съществителни-сложни думи
Това са съществителни, образувани от две или повече думи, но назововащи едно понятие. Те се пишат слято, с тире или разделено.
schoolgirl-schoolgirls
/ученичка-ученички/, seaman-seamen /моряк-моряци/, bus driver-bus drivers /шофьор на автобус-шофьори на автобуси/
При тези съществителни първата част определя втората. В мн. ч. само втората променя формата си (от ед. ч. в мн. ч.)
editor-in-chief /editors-in-chief /главен редактор-главни-редактори/, sister-in-law/
sisters-in-law /снаха-снахи/
При тези съществителни втората част определя първата. В мн. ч. само първата част променя формата си (от ед. ч. в мн. ч.)
manservant-menservents /слуга, прислужник-слуги, прислуж-
ници/
, woman teacher-women-teachers /преподавателка-преподавателки/
Когато първата част на сложно съществително е man/woman, в мн. ч. и двете части се променят от ед. ч. в мн. ч.
bystander-bystanders /(случаен) свидетел-свидетели/, onlooker-onlookers
/наблюдател - наблюдатели/, going-over - goings-over /(основен) преглед-прегледи/, hold-up - holds-up
/нападение (с цел грабеж)-нападения/
Когато първата част на сложно съществително е предлог само втората част взима окончание за мн. ч. Когато втората част на сложно съществително е предлог, първата част взима окончание за мн. ч.
Някои съществителни /за множество/ се използват само във формата си за ед. ч., но взимат глагол в множествено число (a), а други не си променят формата в мн. ч., но могат да се използват с глагол в ед. или мн. ч. /b/:

a) people
1. There were a lot of people in the streets. /По улиците имаше много хора./

b) sheep /овца-овце/, species /вид, сорт, порода-видове, сортове, породи/, series /серия-серии/, crossroads
/кръстопът-кръстопътища/, deer /сърна-сърни/, bison
/бизон-бизони/ fish /риба-риби/, salmon /сьомга-сьомги/, aircraft /летателен апарат-летателни апарати/
1. A sheep was grazing in the yard. /Една овца пасеше в двора./
2. Sheep were grazing in the field. /В полето пасяха овце./
Някои съществителни се използват само във формата за мн. ч. и взимат глагол в мн. ч. В тази група влизат наименова-
нията на всички видове панталони:

pants /панталони (разг.)/ jeans /джинси/, trousers /панталони/, glasses /очила/, pajamas /пижама/, tights /чоропогащи/, a pair of tights /чифт чоропогащи/

Такива думи са още: savings /спестявания/, stairs /стълба, стълбище/, scissors /ножици/, customs /митница/, the tropics /тропическият пояс/, wages /надница, заплата/, spectacles /очила/, outskirts /покрайнини, предградия/, goods /стока, движимо имущество/
Някои съществителни имат само множествено число, но взимат глагол в ед. ч.

1. The news is on at 7.30 p.m. /Новините са в 7.30 вечерта./
2. Linguistics is the study of language. /Лингвистиката е наука за езика./
3. Darts is a popular game in England. /Дартс е популярна игра в Англия./
4. Billiards is played all over the world. /Билярдът се играе по цял-свят./
Съществителни събирателни, които назовават група или клас /най-често от хора/ като една общност, нямат мн. ч. и се използват с глагол в ед. ч. :

jury /съдебни заседатели/, committee /комитет, комисия/, audience /публика/ army /армия/, police /полиция/, crowd
/тълпа/

Също: herd /стадо/, money /пари/
Някои често срещани неброими съществителни в английският език

1. Храни: bacon /бекон/, bread /хляб/, broccoli /броколи/, butter /масло/, cabbage /зеле/, candy /бонбони/, sugar /захар/, cauliflower /карфиол/, celery /целина/, cereal /зърнени храни/, chocolate /шоколад/, flour /брашно/, lettuce /маруля/, meat /месо/, pasta /тестени изделия/, rice /ориз/, salt /сол/, spinach /спанак/
2. Течности: milk /мляко/, oil /олио; петрол/, tea /чай/, water /вода/, wine /вино/, juice /плодов сок/, coke /кола/, beer /бира/, coffee /кафе/, syrup /сироп/, cream /сметана/, petroleum /нефт/
3. Газообразни субстанции, минерали и други елементи: air /въздух/, smoke /дим/, steam /пара/, helium /хелий/, neon /неон/, ozone /озон/, cement /цимент/, concrete /бетон/, dirt /пръст, почва/, gold /злато/, leather /кожа/, lava /лава/, paper /хартия/, cotton /памук/, iron /желязо/, copper /мед/, rubber /гума/, silver /сребро/, soap /сапун/, steel /стомана/, wood /дърво/, wool /вълна/
4. Природни явления: rain /дъжд/, snow /сняг/, fog /мъгла/, dew /роса/, heat /горещина/, cold /студ/, hail /град, градушка/, humidity /влага, влажност/, darkness /тъмнина/, light /светлина/
5. Абстрактни съществителни: information /информация/, anger /яд/, hospitality /гостоприемство/, beauty /красота/, confidence /увереност/, pride /гордост/, courage /смелост, решителност/, freedom /свобода/, happiness /щастие/, health /здраве/, honesty /честност/, intelligence /интелигент-
ност/
, knowledge /знание/, progress /напредък/, revenge
/отмъщение/, poverty /бедност/, satisfaction /удовлетво-
рение/
, truth /истина/, violence /насилие/, wealth /богатство, благосъстояние/, news /новини/
6. Съществителни събирателни, представляващи сбор от отделни части, свързани помежду си по някакъв признак: clothing /облекло/, food /храна/, furniture /мебелировка/, garbage /боклук/, baggage /багаж/, jewelry /бижута/, mail /поща/
7. Научни предмети и сфери за професионална реализация: biology /биология/, geology /геология/, mathematics /математика/, engineering /инженерство/, astronomy /астрономия/, physics /физика/, politics
/политика/, advertising /реклама/, computer science
/компютърни науки/, economics /икономика/, photography /фотография/, philosophy /философия/, law /право/, poetry /поезия/
8. Спорт, игри и развлечения: swimming /плуване/, aerobics
/аеробик/, soccer /футбол/, tennis /тенис/, surfing /сърфира-
не/
, jogging /джотинг/, chess /шах/, Monopoly /монополи/, Darts /дартс/, bowling /боулинг/, Billiards /билярд/
9. Заболявания: influenza /грип, инфлуенца/, laryngitis
/ларингит/, measles /морбили/, AIDS /СПИН/, arthritis
/артрит/, tuberculosis /туберколоза/, mumps /заушки/
<

Site Map | Advertising | Privacy Policy | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2024. Author and design M. Boyanova.