HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Предлози (Prepositions)

Характеристика на предлозите. Правила за тяхната употреба. Групи предлози

Предлогът е свързваща дума, която показва взаимоотношение най-често между съществително име или местоимение и някоя друга дума или думи в изречението.
Основно правило при употребата на предлозите е, че те винаги са последвани от съществително име или местоимение, но никога от глагол:

1. Jenny is in the office. /Джени е в офиса./
2. My cоusin Barbara lives in London. /Моята братовчедка Барбара живее в Лондон./
3. I put the letter on the black round table in the living room. /Оставих писмото върху черната кръгла маса във всекидневната./
4. Have you had any contacts with French people since you arrived in Paris? /Имал ли се някакви контакти с французи откакто пристигна в Париж?/
5. My boyfriend is very good at swimming and skiing. /Приятелят ми е много добър в плуването и карането на ски./
6. He's waiting for her in front of the movie theater. /Той я чака пред киното./

 • noun - house, cat, liberty, Elizabeth, London, Australia
 • noun group - black round table, my favorite book, French people
 • gerund - skiing, jogging, swimming, working
 • pronoun - you, him, them, us
 • Групи предлози

  1. Прдлози за място
  a) научете тези примери с IN:

  in the room /в стаята/; in the building /в сградата/; in the garden /в градината/; in the park /в парка/; in the town /в града/; in the country /в страната/; in the water /във водата/; in the sea /в морето/; in the river /в реката/; in the row /в редицата/; in the line /на линията/; in the queue /на опашката/; in the newspaper /във вестника/; (sit) in the armchair (but "on the chair") /седя във фотьойла/; in the street /на улицата/; in the sky /в небето/; in the picture /на снимката/; in the mirror /в огледалото/; in the bag /в чантата/; in the hand /в ръката/; in the mouth /в устата/;

  1. The children are playing in the garden/in the park. /Децата играят в градината/в парка./
  2. When we were in France we spent a few days in Paris. (not at Paris) /Когато бяхме във Франция прекарахме няколко дни в Париж./
  3. Look at that little boy swimming in the water/in the sea/in the river. /Погледни онова малко момченце плуващо във водата/в морето/в реката./
  4. When I go to the cinema, I prefer to sit in the front row. /Когато ходя на кино предпочитам да сядам на първия ред./
  5. Have you read this article in the newspaper? /Чел ли си тази статия във вестника?/
  6. Who is the girl in that photograph? /Кое е момичето на тази/онази снимка?/

  b) научете тези примери с AT:

  at the bus-stop /на автобусната спирка/; at the traffic lights /на светофара/; at reception /на рецепцията/; at the door /на вратата/; at the window /на прозореца/; at the table /на масата/; at the top (of the page) /в най-горната част на страницата/; at the bottom (of the page) /най-долу на страницата/; at the end of the street /в края на улицата/; at the back /отзад/; at the front /отпред/;

  1. Who is that man standing at the bus-stop/at the door/at the window? /Кой е онзи мъж стоящ на автобусната спирка/на вратата/на прозореца?/
  2. Please leave your keys at reception. /Моля оставете ключовете си на рецепцията./
  3. Write your mame at the top/at the bottom of the page. /Напишете името си в наи-горната част/най-долу на страницата./
  4. Pamela's house is the white one at the end of the street. /Къщата на Памела е бялата в края на улицата./
  5. I couldn't see very well because I was standing at the back. /Не можах да видя много добре, защото стоях отзад./

  c) научете тези примери с ON:

  on the floor /на пода/; on the wall /на стената/; on the ceiling /на тавана/; on the nose /на носа/; on the cheek /на бузата/; on the left/on the right отляво/отдясно; on the ground floor /на партера/; on the first floor /на първия етаж/; on the second floor /на втория етаж/; on the West Coast /на западното крайбрежие/; on a river /на река/; on the road /на пътя/; on the page /на страницата/; on the table /на/върху масата/; on the shelf /на рафта/; on the chair /на стола/; on the board /на таблото/; on a small island /на малък остров/; on the way to... /по пътя за.../;

  1. Don't sit on the floor/on the ground/on the grass! /Не сядай на пода/на земята/на тревата./
  2. There's dirty mark on the wall/on the ceiling. /Има мръдно петно на стената/на тавана./
  3. The book you are looking for is on the top shelf/on the table. /Книгата, която търсиш е на най-горния рафт/на масата./
  4. Don't sit on that chair. It's broken. (but "sit in an armchair") /Не сядай на този стол. Счупен е./
  5. In Britain we drive on the left. /Във Великобритания шофираме отляво./
  6. Our flat is on the second floor of the building. /Апартаментът ни е на втория етаж на сградата./
  7. Paris is situated on the river Seine. /Париж е разположен на река Сена./
  8. San Francisko is on the West Coast of the United States. /Сан Франциско е на западното крайбрежие на Съединените щати./
  9. We stopped at a pretty village on the way to London. /По пътя за Лондон спряхме в красиво село./

  d) казваме: "in the corner of the room", но "at the corner/on the corner of the street":

  1. The television is in the corner of the room. /Телевизорът е в ъгъла на стаята./
  2. There is a telephone box at the corner/on the corner of the street. /На ъгъла на улицата има телефонна кабина./

  e) in the front/in the back of the car; at the front/at the back of the building/hall/cinema/group of people etc.; on the front/on the back of the letter/piece of paper etc.

  1. I was sitting in the back (of the car) when we crashed. /Седях отзад, когато катастрофирахме./
  2. Let's sit at the front (of the cinema). (but "in the front row") /Нека седнем отпред./
  3. I couldn't hear the teacher very well. She had a quiet voice and I was sitting at the back (of the class). /Не можех да чувам учителката много добре. Тя имаше тих глас, а аз седях отзад./
  4. We normally use the front entrance to the building but there's another entrance at the back. /Обикновено използваме предния вход на сградата, но има и друг вход отзад./
  5. Write your name on the back of this piece of paper. /Напишете името си отзад на този лист хартия./

  f) когато говорим за присъствие на някакво събитие казваме: at the party/at the concert/at the conference/at the foothball match:

  1. Were there many people at the concert? /Имаше ли много хора на концерта?/
  2. I saw Jack at the foothball match on the Saturday. /Видях Джак на футболния мач в неделя./

  g) казваме още: at home /у дома/, at work /на работа/, at school /в училище/, at university /в университета/, at/in the cinema /в киното/, at/in the restaurant /в ресторанта/, at/in the hotel /в хотела/, at the station /на гарата/, at the airport /на летището/, at the seaside /на морския бряг/, at/in someone's house /в нечия къща/, in bed /в леглото/, in hospital /в болница/, in prison /в затвор/, on a farm /във ферма/:

  1. I'll be at work until 5.30 but I'll be at home all evening. /Ще съм на работа до 5.30, но цяла вечер ще си бъда у дома./
  2. Karen is a student at London University. /Карън е студентка в Лондонския университет./
  3. Paul's father is in hospital. /Бащата на Пол е в болница./
  4. Have you ever worked on a farm? /Работил ли си някога във ферма?/
  5. I was at Bill's house last night. /Снощи бях у Бил/в къщата на Бил./
  6. Are they showing any good film at the cinema this week? /Дават ли някакъв хубав филм по киното тази седмица?/

  Но забележете, че когато говорим за самата сграда казваме:

  1. The rooms in Tom's house are very small. /Стаите в къщата на Том са много малки./
  2. I enjoyed the film but it was very cold in the cinema. /Филмът ми хареса, но в киното беше много студено./

  h) arrive IN a country/town; arrive AT school/at work/at the hotel etc. (когато говорим за сграда или събитие); arrive home

  1. When did he arrive in Britain/London? /Той кога пристигна във Великобритания/в Лондон?/
  2. What time do you usually arrive at home in the evening? /Обикновено в колко часа се прибираш вечер у дома?/

  2. Предлози за време
  Предлогът on използваме, за да обозначим ден от седмицата, определена дата, а така също, когато говорим за точно определен празничен ден:

  1. My sister is coming on Friday/on Friday afternoon.
  /Сестра ми пристига в петък/в петък следобяд./
  2. We're flying to Vienna on the Fifth of June. /Летим за Виена на 5-ти юни./
  3. There are usually a lot of parties on New Year's Eve. /В новогодишната вечер обикновено има много партита./
  4. Mary and Richard always go out for a meal on their wedding anniversary. /Мери и Ричард винаги вечерят навън на годишнината от сватбата си./
  Предлогът at употребяваме, за да посочим точно време. Казваме също така: at night, at midnight, at the weekend, at noon, at the moment, at present, at the same time, at the age of..., at Christmas, at Easter.

  1. I'll be there at 4:00 PM. /Ще бъда там в 4 ч. след обяд./
  2. You can see the stars at night if the sky is clear. /Можеш да видиш звездите през нощта, ако небето е ясно./
  3. I woke up at midnight. /Събудих се в полунощ./
  4. Will you be here at the weekend? /Ще бъдеш ли тук през уикенда?/
  5. We give each other presents at Christmas. /На Коледа си разменяме подаръци./
  Предлогът in употребяваме, когато говорим за нощта като период от време, другите части на деня, за месец, сезон, година или друг период от време:

  1. There were some strange noises in the night. /Имаше някакви странни шумове през нощта./
  2. He likes to wach TV in the evening. /Той обича да гледа телевизия вечер./
  3. We're going to camp in August. /Ние ще ходим на лагер през август./
  4. The flowers and the trees will bloom in spring. /Цветята и дърветата ще разцъфнат през пролетта./
  5. My grandmother was born in 1933. /Баба ми е родена през 1933г./
  6. I'll be back in five minutes/in five days/in five years.
  /Ще се върна след пет минути/след пет дни/след пет години./
  Когато говорим за по-голям период от време използваме предлозите: during, since, for, from - until, from - to, within

  1. I like to go swimming during the summer. /Обичам да ходя да плувам през лятото./
  2. I'm waiting for you since 5 o'clock. /Чакам те от 5 часа./
  3. Ann has been learning English for 3 years. /Ан учи английски от три години./
  4. My brother will be abroad from spring untill fall. /Брат ми ще бъде в чужбина от пролетта до есента./
  5. My son will be on vacation from June to September.
  /Синът ми ще бъде във ваканция
  от юни до септември./
  Още предлози за време:
  before the performance, until the performance, after the performance, about twenty years old, to leave by 6 o'clock
  3. Предлози за движение/посока
  to walk toward the center of town; to go to Paris; to go to London by Paris; to go to the blackboard; to walk along the road; to run down the hill; to go across the bridge; to run past the house; to walk around the bilding; to pass by the theatre; to pass by the door; to go out of the room; to step into the room; to turn to the right; to lean to the wall;
  a) to: обозначава обръщане в определена посока или движение към някаква определена цел:

  1. Please, turn to the left. /Моля, обърнете се на ляво./
  2. I'm going to Paris. /Заминавам за Париж./
  3. Diana returned to her apartment. /Диана се върна в апартамента си./
  b) toward: обозначава движение по посока на някое място или обект, като не е задължително пристигането точно на това място или при този обект:

  1. My teacher walked toward the center of the town.
  /Учителят ми вървеше към центъра на града./
  c) on+to=onto: обозначава движение върху някаква повърхност.

  1. The child fell on/onto the floor. /Детето падна на пода./
  2. Dasy gumped on/onto the mug. /Дейзи скочи върху килимчето./
  В дадените примери on и onto са взаимно заменими.
  d) in+to=into: обозначава движение към вътрешността на нещо.

  1. Joe dived in(to) the water. /Джо се гмурна във водата./
  2. The woman went in(to) the building. /Жената влезе в сградата./
  В дадените примери in и into също са взаимно заменими.
  4. Прдлози за причина, мотив, цел
  a) причина, мотив: because of, on account of, from, for, through, out of

  1. The concert was cancelled because of the rain. /Концертът беше отменен заради дъжда./
  2. We didn't go on account of the bad weather. /Не отидохме поради лошото време./
  3. He did it from ignorance. /Той направи това от невежество./
  4. Please forgive me for not writing to you. /Моля те прости ми, че не ти пиша./
  5. The operation was successful only through the great skill of the surgeon. /Операцията беше успешна само благодарение на чудесните умения на хирурга./
  6. The child asked out of curiosity. /Детето попита от любопитство./
  b) цел, предназначение, обект: for /за/, at /срещу, по, към, на/

  1. Richard is applying for the post of Sales Manager.
  /Ричард кандидатства за поста директор продажби./
  2. Kate bought a doll for her little doughter. /Кейт купи кукла за малката си дъщеря./
  3. The police fired at the gangsters. /Полицията откри огън по гангстерите./
  4. She smiled at the baby. /Тя се усмихна на бебето./
  5. Предлози за начин, средство, инструмент - by, with, on
  1. He was hit by a ball. /Той беше ударен от топка./
  2. She came by car. /Тя дойде с кола./
  3. He did it by hard work. /Той го постигна с усилена работа./
  4. I'll send the cheque to you by post. /Ще ти изпратя чека по пощата./
  5. My father always write with a fountain pen. /Баща ми винаги пише с автоматична писалка./
  6. These poor orphans live on bread and water. /Тези бедни сирачета живеят на хляб и вода./
  7. We can either get a taxi or go on foot as my flat is not far. /Можем да вземем такси или да отидем пеша, тъй като апартамента ми не е далече./

  Also: by air, by bus, by ship/boat, by land, by plane, by sea, by hand, by letter, by cable, by telegram
  6. Noun+preposition/preposition+noun/adjective+preposition

  Забележка: Азбучен справочник за употребата на по-важните думи в английския език с предлози можете да намерите тук.

  Site Map
  | Advertising | Privacy Policy | About This Project

  © Copyright 2002 - 2024. Author and design M. Boyanova.