HomeLessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKid's Corner

Местоимения (Pronouns)

Групи местоимения
и особености на тяхната употреба

Местоимението е дума, която може да замени съществи-
телното в изречението, за да се избегне повторението. Местоименията се групират в няколко категории, които ще разгледаме в тази секция.
Лични, притежателни и възвратни/емфатични местои-
мения (Personal, Possessive and Reflexive/Emphatic Pronouns)
Число Лице Местоимения Притеж.
прилаг.
Лични Притежа-
телни
Възвратни
Подлог Допъл-
нение
Ед. ч. 1st I
аз
me
(на) мен,
ми, ме
mine
мой
myself
(себе) си,
се
my
мой
2nd you
ти
you
(на) теб,
ти, те
yours
твой
yourself
(себе) си,
се
your
твой
3rd he
ти
him
(на) него,
му, го
his
негов
himself
(себе) си,
се
his
негов
she
тя
her
(на) нея,
и, я
hers
нейн
herself
(себе) си,
се
her
нейн
неутрал-
но
it its itself its
Мн. ч. 1st we
ние
us
(на) нас, ни
ours
наш
ourselves
(себе) си,
се
our
наш
2nd you
вие
you
(на) вас, ви
yours
ваш
yourselves
(себе) си,
се
your
ваш
3rd they
те
them
(на) тях, им, ги
theirs
техен
themselves
(себе) си,
се
their
техен
Неопредел. лично местои-
мение 3л. ед. ч.
one one one's oneself
-
Особености на тяхната употреба.
Примери за употреба на лични местои-
мения като подлог (subject) и допълнение (object) в изречението
1. She is interested in art. /Тя се интересува от изкуство./
2. Jenny told him everything. /Джени му каза всичко./
3. Karen and I are going to the movie this evening. /Аз и Карън ще ходим на кино тази вечер. /
4. Professor Davidson gave all his books to Jessica and me. /Професор Дейвидсън даде всичките си книги на мен и Джесика./
Примери за употреба на безличното местоимение IT 1. It seems that he is innocent. /Изглежда той е невинен./
2. It is raining, snowing, etc. /Вали дъжд, сняг и т. н./
Неопределително лично местоимение ONE се използва, когато се говори обобщаващо. Превежда се с "човек" или се използва безлична конструкция 1. One has to believe in something.
/Човек трябва да вярва в нещо./ или /Трябва да се вярва в нещо./
2. One never can tell. /Човек никога не знае./ или /Никога не се знае./
3. If one fails, then one must try harder next time. /Ако човек се провали, следващият път трябва да опита по-усърдно./
Неопр. местоиме-
ние ONE може да замества вече споменато броимо съществително като за мн. ч. има форма "ones". На бълг. или не се превежда или се използва отново същото съществи-
телно.
1. Our car is too old. We need a new one /Нашата кола е твърде стара. Нуждаем се от нова./.
2. Those neckties are lovely. I think I'll buy one. /Онези вратовръзки са прекрасни. Мисля, че ще взема една./
3. The black horse is fast, but I think the white one will win. /Черният кон е бърз, но аз мисля, че ще спечели белият./
Притежателните прилагателни като MY, YOUR, THEIR ... се употребяват задължително със съществителни. Притежателните местоимения като MINE, YOURS, THEIRS... могат да се употребяват самостоятелно. 1. This is my sister. /Това е моята сестра./
2. This computer is mine. /Този компютър е мой/моят./
3. We went to our grandparents. /Ние ходихме при баба и дядо./
4. The biggest gift is yours. /Най-големият подарък е твоят./
5. Look at those cars. Theirs are old;
ours are new. /Погледни онези коли.
Техните са стари; нашите са нови./
Възвратни местоимения
-self/-selves се употребяват:

a) когато подлогът (the subject) и допълнението (the object) са едно и също лице или предмет (reflective pronoun)
(1, 2, 3, 4);

b) за да се наблегне на самото лице или предмет вече споменати в изречението (emphasizing or intensive pronoun)
(5, 6, 7).
1. She got out of the pool and dried herself. /Тя излезе от басейна и се изсуши./
2. Dave cut himself while he was shaving. /Дейв се поряза докато се бръснеше./
3. We enjoyed ourselves at the party last night. /Снощи се забавлявахме на партито./
4. He saw himself in the mirror. /Той се видя в огледалото./
5. She herself put it here. /Самата тя го сложи тук./
6. I myself saw them steal the money.
/Самата аз ги видях да крадат парите./
7. The house itself is large but the yard is narrow. /Самата къща е голяма, но дворът е твърде малък./
Когато възвр. местоимение подчертава подлогът (the subject) в изречението, то може да се постави както непосредствено след подлога, така и в края на изречението. 1. I myself painted this picture. /Самата аз нарисувах тази картина./ or
2. I painted this picture myself. /Аз сама нарисувах тази картина./

(Няма промяна в смисълът на изречението.)
Когато възвратното местоимение подчертава друго съществително, то се поставя непосредствено след него. 1. I spoke to the President himself.
/Говорих със самият Президент./
2. He saw the teacher herself but not her students. /Той видя самата учителка, но не и нейните ученици./
Ние използваме още възвратните местоимения в комбинация с предлога "by" със значение:
a) сам
b) без чужда помощ
1. He lives by himself in an old house in the suburbs of the city.
/Той живее сам в една стара къща в покрайнините на града./ (a)
2. You should write your homework by yourself. /Трябва да си напишеш домашното сам (без чужда помощ)./ (b)
Възвратни местоимения не се употребяват след глаголите bring/take/feel/relax/
concentrate
1. I took the bag with me and went out.
/Взех чантата и излязох./
2. You should relax. /Трябва да се отпуснеш./
Възвратни местоимения обикновено не се употребяват и след глаголите wash/dress/shave He got up, shaved, washed and dressed.
/Той стана, обръсна се, изми се и се облече./

Но: The boy can dress himself.
/Момчето може да се облича./
Показателни (Demonstrative Pronouns) и взаимни местоимения (Reciprocal Pronouns).

Неопределителни местоимения (Indefinite Pronouns).

Относителни местоимения (Relative Pronouns).


Въпросителни местоимения (Interrogative Pronouns).
Site Map | Advertising | Privacy Policy | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2023. Author and design M Boyanova.