HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Site, Cite or Sight


Grammar <<< Common Errors <<< Site, Cite or Sight


1. site (n) - точно определено място; местоположение на сграда, населено място или монумент; web site - място от няколко свързани помежду си страници в Интернет
She chose this site because of its view. /Тя избра това място заради изгледа му./
Have you visited my site, lately? /Посещавал ли си сайта ми напоследък?/

2. to cite - цитирам; позовавам се на (авторитет и пр.)
Please cite your source of information. /Моля цитирайте източника си на информация./

3. sight (n) - 1) гледка, изглед; 2) зрение; поглед
It was a sight I would never forget. /Това беше гледка, която няма да забравя никога./
She feared she might lose her sight. /Тя се боеше, че може да загуби зрението си./

4. to sight - виждам, съзирам, забелязвам
We sighted two horsemen coming toward us. /Забелязахме двама ездачи, които идваха към нас./

5. sights (pl.) - забележителности, природни красоти, туристически обекти
St. Stephen's Cathedral is one of the most famous Viennese sights and was built in 1147. /Катедралата Св. Стефан е една от най-прочутите виенски забележителности и е построена през 1147г./Site Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2015. Author and design M. Boyanova.